SYSTEM MONITOROWANIA GRUNTU SMG-1
SMG-1 to wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą SYSTEM WYKRYWANIA WYCIEKÓW ROPOPOCHODNYCH PRODUKTÓW DO GLEBY.
System ten, w czasie rzeczywistym, kontroluje poziom zawartości par substancji ropopochodnych w powietrzu gruntowym, co pozwala wykrywać nawet drobne wycieki do gruntu. Zapewnia to skuteczną ochronę gleby i wód gruntowych przed skażeniem.
System SMG-1 przeznaczony jest do pracy w dużych obiektach typu:

  • rafinerie;
  • przepompownie dalekosiężnych rurociągów;
  • parki zbiornikowe;
  • bazy manipulacyjne;
  • nalewnie autocystern itp..

Architektura systemu ma charakter otwarty i pozwala na rozbudowę sieci studzienek kontrolno-pomiarowych w zależności od potrzeb. W celu ograniczenia ilości czujników, można stosować sieć drenów, które przyspieszają przepływ powietrza gruntowego w poziomie a jednocześnie pozwalają budować sieć barier ochronnych na terenach skażonych wyciekami.
System SMG-1 ma budowę modułową i jest sterowany komputerem klasy IBM PC. Oprogramowanie systemu pracuje w środowisku Windows™, co zapewnia prostą obsługę, elastyczność w konfigurowaniu, łatwość gromadzenia wyników pomiarów w bazie danych oraz prostą ich prezentację w formie graficznej na ekranie monitora.
System spełnia wymagania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego względem par cieczy i gazów palnych, klasy wybuchowości IIA oraz posiada orzeczenie Kopalni Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa BARBARA Nr 93.166S dopuszczające pracę SMG-1 w strefie zagrożenia wybuchem Z2.


        Copyright © 2005 KOLT Wszelkie prawa zastrzeżone.